Leeuw Simba

Privacyverklaring felida

FELIDA onderschrijft het belang van de privacy van haar bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld, verwerkt en beveiligd, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

12.7.2022

1. Algemene informatie 

1.1 Doel en verantwoordelijkheid

1. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de aard, de reikwijdte en het doel van de verwerking van persoonsgegevens in verband met onze onlinedienst en de bijbehorende websites, functies en content (hierna gezamenlijk aangeduid als "onlinedienst" of "website"). Meer informatie over deze verwerkingsactiviteiten vindt u in onderdeel 2.

2. Nadere bijzonderheden over de verwerking van gegevens voor de uitvoering van onze bedrijfsprocessen worden beschreven in onderdeel 3.

3. De onlinedienst wordt aangeboden door FELIDA Grote-katachtigen-opvang, Grindweg 22, 8422 DN Nijeberkoop - hierna te noemen "aanbieder", "wij" of "ons" - die ook wettelijk verantwoordelijk is volgens de wet op de gegevensbescherming (AVG).

4. Onze onlinedienst wordt gehost door Hetzner Online GmbH, Industriestraße 2591710 Gunzenhausen, Duitsland en wordt onderhouden door web&co, Marxergasse 5/24, A-1030 Wenen, Oostenrijk.

5. U kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: felida@vier-voeters.nl

6. De term "gebruiker" omvat alle klanten, belanghebbenden, werknemers en bezoekers van onze onlinedienst.

1.2 Wettelijke grondslagen

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

a. Toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 onder (a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onder toestemming wordt verstaan iedere vrijelijk gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige blijk van instemming, die de vorm kan aannemen van een verklaring of van enige andere ondubbelzinnige bevestigende handeling, die door de betrokkene wordt gegeven om in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

b. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen in overeenstemming met artikel 6, lid 1 onder (b) AVG, hetgeen inhoudt dat de gegevens nodig zijn om onze contractuele verplichtingen jegens u te kunnen nakomen of om de sluiting van een overeenkomst met u voor te bereiden.

c. Verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting in overeenstemming met artikel 6, lid 1 onder (c) AVG, hetgeen betekent dat de verwerking van gegevens bijvoorbeeld vereist is bij wet of andere bepalingen.

d. Verwerking voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder (f) AVG, hetgeen betekent dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

1.3 Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons:

a. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder (d) AVG en artikel 14, lid 2, onder (e) AVG.

b. Recht van inzage overeenkomstig artikel 15 AVG

c. Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG

d. Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid") overeenkomstig artikel 17 AVG

e. Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG

f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20 AVG

g. Recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21 AVG
Opmerking: De gebruiker kan te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke mogelijkheden. Het bezwaar kan met name worden gericht tegen verwerking met het oog op direct marketing.

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, arbeidsplaats of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

1.4. Gegevenswissing en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de bewaring niet meer van toepassing is. Gegevens kunnen langer worden bewaard indien de Europese of nationale wetgever zulks vereist in EU-regelgeving, wetten of andere regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij de verdere bewaring van gegevens vereist is voor het sluiten van een overeenkomst of het nakomen van contractuele verplichtingen.

1.5 Beveiliging van de verwerking

1. Wij hebben passende en geavanceerde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (TOM's) getroffen. Zo worden de door ons verwerkte gegevens beschermd tegen al dan niet opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging en ongeoorloofde toegang.

2. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten met name de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

1.6 Doorgifte van gegevens aan derden, onderaannemers en externe aanbieders

1. Een doorgifte van persoonsgegevens aan derden vindt alleen plaats in het kader van wettelijke voorschriften. Wij maken persoonsgegevens van gebruikers alleen aan derden bekend, indien dit nodig is voor bijvoorbeeld facturering of andere doeleinden, indien de bekendmaking noodzakelijk is om de nakoming van contractuele verplichtingen jegens de gebruikers te waarborgen.

2. Indien wij voor onze onlinedienst een beroep doen op onderaannemers, hebben wij met deze bedrijven passende contractuele regelingen en adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen.

3. Indien wij gebruik maken van content, instrumenten of andere middelen van andere bedrijven (hierna gezamenlijk aangeduid als "externe aanbieders") die zijn gevestigd in een derde land, wordt ervan uitgegaan dat een doorgifte van gegevens naar de thuislanden van deze externe aanbieders plaatsvindt. De doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen vindt uitsluitend plaats indien een passend niveau van gegevensbescherming, de toestemming van de gebruiker of een andere wettelijke toestemming voorhanden is.

2. Verwerkingsactiviteiten in het kader van onze onlinedienst

2.1 Verzamelen van informatie over het gebruik van de onlinedienst

1. Bij het gebruik van onze onlinedienst kan automatisch informatie door de browser van de gebruiker aan ons worden doorgegeven; deze informatie omvat de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van een geslaagde toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende aanbieder.

2. De verwerking van deze informatie vindt plaats op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (f) AVG (bijv. om de onlinedienst te optimaliseren) en om de beveiliging van de verwerking te waarborgen overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder (f) AVG (bijv. voor de verdediging tegen cyberaanvallen en nadere toelichting daarop).

3. Deze informatie wordt 30 dagen na de beëindiging van de verbinding automatisch gewist, tenzij andere bewaartermijnen anders voorschrijven.

4. Het verzamelen van de gegevens en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor het verlenen van de onlinedienst. Daarom hebben de gebruikers geen recht op de mogelijkheid van wissing, bezwaar of rectificatie.

2.2. Hulpprogramma's in ons domein

Google Tag Manager

1. Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen websitetags worden beheerd via een interface. Google Tag Manager implementeert alleen tags, plaatst geen cookies en verzamelt geen persoonsgegevens. De Google Tag Manager activeert andere tags die persoonsgegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens.

2. Indien gedeactiveerd op domein- of cookieniveau, blijft deze geldig voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Google Analytics

1. Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House Barclays, Dublin, Ierland - hierna "Google"), op basis van uw toestemming voor de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (a) AVG. Google maakt gebruik van cookies en andere technologieën. De door de dienst gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar verwerkt.

2. Google treedt namens ons op in het kader van de verwerking van bestellingen in overeenstemming met artikel 28 AVG. Wij hebben met Google een overeenkomst inzake gegevensbescherming gesloten waarin de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU zijn opgenomen.

3. Wij gebruiken Google Analytics met ingeschakelde IP-anonimisering.

4. Google Analytics bewaart cookies in uw webbrowser gedurende een periode van twee jaar na uw laatste bezoek. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID die kan worden gebruikt om u bij toekomstige bezoeken aan de website te herkennen. Gebruikers kunnen voorkomen dat cookies worden opgeslagen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook voorkomen dat de via cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online-aanbod door Google worden verzameld, alsmede dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://tools.google.com/¬dlpage/gaoptout?hl=en.

5. De geregistreerde gegevens worden opgeslagen samen met de willekeurig gegenereerde gebruikers-ID, die de evaluatie van pseudonieme gebruikersprofielen mogelijk maakt. Deze gebruikersgerelateerde gegevens worden na 26 maanden automatisch verwijderd. Andere gegevens blijven in geaggregeerde vorm voor onbepaalde tijd opgeslagen.

6. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en mogelijkheden tot herroeping is te vinden op de websites van Google:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de ("Gebruik van gegevens door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt").

https://policies.google.com/¬technologies/ads ("Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden")

https://adssettings.google.com/¬authenticated ("Beheer van informatie die Google gebruikt om u te voorzien van advertenties").

Google Fonts

1. Om lettertypes consistent weer te geven, gebruikt onze website de door Google aangeboden Web Fonts. Google Fonts is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Om deze Web Fonts te kunnen gebruiken, maken we ook gebruik van Google API's.

2. Om Web Fonts weer te geven, moet de webbrowser die u gebruikt verbinding maken met een server van Google. Hierdoor wordt Google ervan op de hoogte gebracht dat onze website via uw IP-adres wordt bezocht. Het IP-adres van de browser van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze site, wordt ook door Google opgeslagen. Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, zal uw apparaat de site weergeven met een standaardlettertype. Bij elk verzoek om Google Fonts wordt uw IP-adres automatisch doorgegeven aan een server van Google, samen met informatie zoals uw taalvoorkeuren, beeldschermresolutie, versie en naam van uw browser. Met de door Google verzamelde gebruiksgegevens kan de populariteit van bepaalde lettertypes worden bepaald. Google publiceert deze bevindingen op interne analysesites (bijv. Google Analytics).

3. Meer informatie over Google Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy

Google Photos

1. Voor de integratie van beeldgalerijen maken wij gebruik van de opslagdienst voor afbeeldingen Google Photos. Hiervoor wordt uw IP-adres doorgegeven aan de aanbieder Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).

2. Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

3. De verwerking van deze informatie is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (f) AVG.

Google Maps

1. Google Maps is een online kaartendienst die geografische informatie voor u als gebruiker beter leesbaar maakt via uw apparaat. Hiermee kunnen onder meer routebeschrijvingen worden weergegeven of kaartfragmenten van een locatie in een website worden geïntegreerd.

2. Wanneer Google Maps wordt opgestart, maakt uw browser een verbinding met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Maps stelt Google in staat om gegevens over het gebruik van de dienst te verzamelen en te verwerken.

3. Naast uw IP-adres verwerkt Google Maps voor het aanbieden van deze dienst ingevoerde zoektermen en lengte- en breedtecoördinaten. Als u de routeplannerfunctie van Google Maps gebruikt, wordt ook het ingevoerde startadres opgeslagen. Deze gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats door uw vrijwillige gebruik van Google Maps en valt buiten onze invloedssfeer.

4. De voorwaarden voor gegevensverwerking voor Google-producten en de modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/

Google AdServices

1. Deze website maakt gebruik van de remarketing- of "vergelijkbare doelgroep"-functie van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

2. U kunt doelgericht worden voorzien van reclame doordat gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties worden geplaatst wanneer u andere websites bezoekt in het zogenaamde "Google Display Network". "Google Remarketing" of de functie "Vergelijkbare doelgroepen" maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Deze tekstbestanden worden gebruikt om uw bezoeken en anonieme gegevens over het gebruik van de website te registreren. Persoonsgegevens worden niet opgeslagen. Als u een andere website in het zogenaamde "Google Display Network" bezoekt, kunt u advertenties te zien krijgen die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met product- en informatiegebieden die u eerder op onze website heeft bezocht.

3. Meer informatie hierover in Google's privacybeleid inzake remarketing vindt u hier: http://www.google.com/privacy/ads/.

4. De wettelijke grondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (a) AVG.

Hotjar

1. Wij maken gebruik van Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze online dienst en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologie die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. hoeveel tijd ze op welke pagina's doorbrengen, welke links ze kiezen om aan te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat onze dienst verder uit te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (dat tijdens uw sessie wordt verwerkt en in een niet-geïdentificeerde vorm wordt opgeslagen), de schermgrootte van het apparaat, het type apparaat (unieke apparaatgebonden identificatiemiddelen), browserinformatie, de geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

2. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

3. De wettelijke grondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (a) AVG.

YouTube

1. Wij gebruiken YouTube voor de integratie van video's. De video's worden geïntegreerd in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus.

2. De website van YouTube gebruikt cookies om informatie te verzamelen over de gebruikers van de website. YouTube gebruikt ze onder meer om videostatistieken te verzamelen, om fraude te voorkomen en om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

3. Door YouTube te gebruiken, wordt een verbinding tot stand gebracht met het Google DoubleClick-netwerk. Het starten van de video kan verdere gegevensverwerking in gang zetten. Wij hebben daar geen invloed op.

4. Meer informatie over privacy bij YouTube is te vinden in het privacybeleid van YouTube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

Google AdManager

1. Google Ad Manager van Google is een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

2. Google Ad Manager van Google gebruikt cookies om voor u relevante advertenties weer te geven. Uw browser krijgt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke advertenties zijn opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Het gebruik van Google Ad Manager-cookies stelt Google en zijn partnerwebsites alleen in staat om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google voor analyse naar een server in de VS verzonden en daar opgeslagen. In geen geval zal Google uw gegevens matchen met andere gegevens die door Google worden verzameld.

3. Door onze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google en de hierboven beschreven manier van gegevensverwerking, evenals het genoemde doel.

4. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. U kunt ook voorkomen dat Google de door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website verzamelt. Deze gegevens kunt u wijzingen door de Google verwerkte browserplug-in te downloaden en te instaleren die beschikbaar is via de volgende link onder “Extensie voor Google Ad Manager deactiveren”.

5. Ga voor meer informatie naar Google Ad Manager by Google en privacy naar: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

Google reCAPTCHA

1. Wij maken gebruik van de reCAPTCHA-dienst van Google, die onze website beschermt tegen spam en misbruik. De dienst voorkomt dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) oneigenlijke activiteiten op onze websites uitvoert, wat betekent dat wordt gecontroleerd of de ingevoerde gegevens daadwerkelijk van een mens afkomstig zijn. Google verzamelt de volgende gegevens:

  • Verwijzer (adres van de pagina waar de captcha wordt gebruikt)
  • IP-adres van de gebruiker
  • Google-account (als de gebruiker is geregistreerd bij Google, wordt dit herkend en toegewezen)
  • Het invoergedrag van de gebruiker (bijv. invoersnelheid in de formuliervelden, volgorde van selectie van de invoervelden door de gebruiker) wordt gebruikt om de patroonherkenning op Google te verbeteren.
  • Browser, browsergrootte en -resolutie, browserplugins, datum, taalinstellingen
  • Presentatie-instructies (CSS) en scripts (Javascript) van de website
  • Muis- en klikbewegingen binnen de pagina

2. Google leest ook cookies uit van andere Google-diensten, zoals Gmail, Search en Analytics. Alle gegevens worden gecodeerd en naar Google gestuurd. Er worden geen persoonsgegevens uit de invoervelden van het desbetreffende formulier gelezen of opgeslagen.

3. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op: https://privacy.google.com/take-control.html.

De verwerking van deze informatie is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (f) AVG.

3. Verwerking van gegevens met het oog op de uitvoering van onze bedrijfsprocessen

3.1 Contactformulier en contact via e-mail

1. Wanneer u contact met ons opneemt (via online formulier of e-mail), worden de door de gebruiker verstrekte gegevens uitsluitend verwerkt voor de verwerking van de aanvraag en de afhandeling daarvan.

2. Elk ander gebruik van de gegevens zal enkel gebeuren op basis van de door de gebruiker gegeven toestemming.

3. De gegevens van de gebruikers worden opgeslagen in ons Customer Relationship Management System (Salesforce) of een vergelijkbare software/database. De wettelijke bewaartermijnen voor zakelijke brieven zijn van toepassing.

3.2. Het kantoor in Nederland

1. Reikwijdte en doel van de gegevensverwerking, rechtsgrondslag

Wij verwerken uitsluitend de noodzakelijke gegevens voor de ondersteuning van vrijwilligers overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (a) AVG (toestemming).

Het versturen van onze e-mailcommunicatie is ook gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder (a) AVG (toestemming).

2. Gegevens

Met name worden persoonlijke stamgegevens en contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer) verwerkt.

3. Ontvangers

Geen

4. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen de verzending van onze e-mailcommunicatie.

U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

3.3. Online donaties en sponsoring

1. Reikwijdte en doel van de gegevensverwerking, rechtsgrondslag

Wij verstrekken formulieren in onze online omgeving die de gebruiker kan gebruiken om via digitale weg een donatie of sponsoring te doen. De onlinedienst achter de donatiepagina's wordt gehost en onderhouden door Growing Minds, Wibautstraat 135-139, 1097 DN Amsterdam. Wij verwerken de in dit kader verzamelde gegevens met het oog op de verwerking van de betaling en voor de ondersteuning van donateurs en sponsors overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (b) AVG (uitvoering van een overeenkomst).

Het gebruik van uw adresgegevens voor op interesses gebaseerde post- en promotiedoeleinden geschiedt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder (f) AVG (afweging van belangen).

Voorts is de verwerking van gegevens noodzakelijk op grond van belastingregelgeving en regelgeving inzake het witwassen van geld overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (c) AVG (wettelijke verplichting).

2. Gegevens

De gegevens die in elk geval worden verzameld, zijn herkenbaar aan de gebruikte vorm; het gaat met name om gegevens over de donatie (bijv. bedrag, donatie-interval en betaalmethode), alsook om persoonlijke stamgegevens en contactgegevens (bijv. e-mailadres en telefoonnummer).

3. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen ons gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, met werking voor de toekomst.

U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

3.4. Verzoekschrift

1. Reikwijdte en doel van de gegevensverwerking, rechtsgrondslag

Wij verwerken uitsluitend de noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van verzoekschriften overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (a) AVG (toestemming).

Het verzenden van een nieuwsbrief per e-mail is uitsluitend gebaseerd op uw afzonderlijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder (a) AVG.

2. Gegevens

Met name worden persoonlijke stamgegevens, contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer) en verzoekschriftgegevens verwerkt.

3. Ontvangers

De gegevens worden uitsluitend aan de geadresseerde(n) van het verzoekschrift toegezonden (d.w.z. aan de betreffende bevoegde instantie - bijv. overheidsinstantie of parlement).

4. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen de verzending van onze e-mailnieuwsbrief.

U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

4. Cookiebeleid 

4.1 Algemene informatie

1. Cookies zijn gegevens die door onze webserver of door webservers van derden worden doorgegeven aan de webbrowsers van de gebruikers, waar ze worden opgeslagen om later te kunnen worden opgehaald. Cookies kunnen de vorm hebben van kleine bestanden of andere vormen van informatieopslag.

2. Indien de gebruiker niet wil dat er cookies op zijn computer worden opgeslagen, wordt hem gevraagd de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van zijn browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden gewist in de systeeminstellingen van de browser. De uitschakeling van cookies kan leiden tot functiebeperkingen van deze onlinedienst.

4.2 Toestemmingsbeheer door Usercentrics.

1. We gebruiken het Usercentrics Consent Management Platform als een toestemmingbeheertool als onderdeel van de Analytics-activiteiten op onze website. Het Usercentrics Consent Management Platform verzamelt logbestanden en toestemmingsgegevens met behulp van JavaScript. JavaScript stelt ons in staat om gebruikerst te informeren over hun toestemming voor bepaalde tags op onze website en om deze toestemming te verkrijgen, te beheren en te documenteren. Wij verwerken daarbij de volgende gegevens:

a. Toestemmingsgegevens of toestemmingsgegevens (geanonimiseerde loggegevens (toestemmings-ID, verwerkers-ID, controller-ID), toestemmingsstatus, tijdstempel).

b. Apparaat gegevens (bijv. verkorte IP-adressen (IP v4, IP v6), apparaat informatie, tijdstempel)

c. Gebruikersgegevens (bijv. e-mail, ID, browserinformatie, instellings-ID's, Changelog)

2. De ConsentID (bevat de bovenstaande gegevens), de Consent status incl. tijdstempel worden opgeslagen in het lokale geheugen van uw browser en tegelijkertijd op de gebruikte clouservers. Verdere verwerking vindt alleen plaats als u een verzoek om informatie indient of uw toestemming intrekt. In dit geval wordt de relevante informatie ons verstrekt in een compact gegevensformat dat een gemakkelijk leesbare tekstvorm heeft met het oog op gegevensuitwisseling (JSON-bestand).

3. Er wordt geen gebruikersinformatie opgeslagen voor de statistieken van het gebruik van de verleende of niet verleende toestemming. Alleen de frequentie en locaties van klikken worden opgeslagen.

4. De persoonsgegevens worden opgeslagen op een server van Google Cloud in de EU (Brussel, België of Frankfurt, Duitsland).

5. Het doel van de gegevensverwerking is de analyse en het beheer van de verleende toestemmingen, om te voldoen aan onze verplichting van een GDPR-conform toestemmingsbeheer. Het gebruik van Usercentrics dient om verleende en niet-verleende toestemmingen te bewijzen, evenals het beheer ervan.

6. De wettelijke basis voor het beheer van uw toestemmingen voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Ons legitieme belang ligt in de juridisch veilige documentatie en de verifieerbaarheid van toestemmingen, de controle van marketingmaatregelen op basis van de verleende toestemming en de optimalisatie van toestemmingspercentages.

7. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn. De bijbehorende cookie heeft een looptijd van 60 dagen. Het intrekkingsdocument van een eerder verleende toestemming wordt gedurende een periode van drie jaar bewaard. De bewaring is enerzijds gebaseerd op onze verantwoordelijkheid op grond van artikel 5 lid 2 AVG.

4.3 Mogelijkheden van bezwaar

Na een gegeven toestemming kunt u hier bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor het meten van het dekkingsbereik en promotionele doeleinden.

5.1 Wijziging Privacyverklaring

5.1. Versie: Maart 2022

1. Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring met betrekking tot de gegevensverwerking te wijzigen, om deze aan te passen aan gewijzigde wettelijke situaties, aan wijzigingen van de onlinedienst of van de gegevensverwerking.

2. Indien de toestemming van de gebruikers vereist is of indien onderdelen van de Privacyverklaring bepalingen bevatten met betrekking tot de contractuele relatie met de gebruikers, zullen de wijzigingen alleen worden aangebracht met de toestemming van de gebruikers.

3. De gebruikers wordt verzocht zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van deze Privacyverklaring.

Deel hier

Zoek